Zapytanie ofertowe nr 01/1.2.1/2017

Grinn przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt będzie realizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania (kod CPV 73.11.00.00-6) na potrzeby opracowania nowego urządzenia pomiarowego przez Zamawiającego. Czas realizacji działań przewidziany jest na okres 24 miesięcy.

Termin realizacji: październik 2019
 
Termin składania ofert: 24.07.2017 (do godz. 16)
 
ZAPYTANIE OFERTOWE