Zapytanie ofertowe nr 01/2.3.2/2017

Grinn przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR – Bony na innowacje dla MŚP dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania (kod CPV 73.11.00.00-6) na potrzeby znaczącego udoskonalenia produktu Zamawiającego.
Czas realizacji działań przewidziany jest na okres 6 miesięcy.

Termin realizacji: 31.07.2017
 
Termin składania ofert: 18.07.2017 (do godz. 16)
 
ZAPYTANIE OFERTOWE