Embedded Software Tester

 

Summary

Wroclaw

RESPONSIBILITIES:

 • Manual tests execution
 • Development and maintenance of automated tests
 • Design and setup for various test scenarios
 • Working with software & hardware developers on: test gaps identification, error investigations, test setup and procedures improvements
 • Documentation and tracking of errors


REQUIREMENTS:

 • Experience of working as Embedded Software Tester
 • Knowledge of Python
 • Familiarity with Git
 • Experience with shell scripting
 • Good understanding of software testing methodologies
 • Good command of English (both spoken and written)
 • Strong organizational and communication skills
 • Knowledge sharing abilities

NICE TO HAVE:

 • Knowledge of electronics
 • Knowledge of UART, USB, SPI, I2C communication protocols
 • Knowledge of test frameworks like: pytest, Robot Framework
 • Experience in bare-metal and Linux based projects

 

WHAT WE OFFER:

 • Opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • A stable job in a dynamically developing IT company
 • Private medical care
 • Flexible working hours
 • English classes
 • Food goodies
 • Great parties
Aplikując na te ogłoszenie informuję, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com. 2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych. 6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora. 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. ENGLISH VERSION I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process. INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that: 1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com. 2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position. 3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR. 4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office. 5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services. 6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 3 years. 7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller. 8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn. 9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems. 10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com. We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.
APPLY

FIND OUT MORE

We are committed to what we are doing. Are you too?