Careers

Exploring and applying cutting-edge technology. Working directly with global brands

Delivering rewarding projects and products that change the way we go about everyday tasks. These are just some of the reasons the Grinn team love working here.

Add in a culture of openness, curiosity and creativity, as well as a team of dynamic and inspiring colleagues, and it’s no surprise that Grinn is a popular destination for new graduates and experienced professionals alike.

Vacancies

We avail of a strong team and development opportunities. Moreover, we are a part of projects developed for global brands with a real passion. We like to share our knowledge and experience but, most of all, we love the challenges we take on every day. We are distinguished by our agility and the high quality of projects. We create solutions within the scope of electronics combined with IT systems on the basis of the latest technologies.

For Students

We offer wide opportunities for students to join us for the Trainships with the possibility of further employment. We are welcoming students of 3rd, 4th, or 5th year of studies (Electronics, Telecommunication, or related faculties) for Software Developer, Hardware Developer and Tester positions. Any experience is welcome, but is not mandatory. Learn more about positions in vacancy description below and apply to selected position with a note “Trainship” in the subject  of the email.

Junior Software Developer

Summary

Poland, Wroclaw

Responsibilities

 • C/C++ software design and implementation
 • development of technical documentation

Requirements

 • knowledge of C/C++
 • knowledge of English

Nice to have

 • knowledge of USB, I2C, SPI, CAN
 • knowledge of code versioning and change management tools i.e. Git
 • ability to read schemas

We Offer

 • opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • a stable job in a dynamically developing IT company
 • private medical care
 • flexible working hours
 • English classes
 • food goodies

 


Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


ENGLISH VERSION

Please put this statement in the CV you send (documents without this consent will not be considered):

I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process.

INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position.

3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR.

4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services.

6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 6 (six) months.

7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller.

8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn.

9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems.

10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com.

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

APPLY

SOFTWARE DEVELOPER

Summary

Poland, Wroclaw

Responsibilities

 • full lifecycle software development: design, development, debugging, unit testing, localization, documentation,
 • cooperation with hardware designers,
 • creating and reviewing requirements for design specifications based on HW specifications,
 • support for project managers in project planning phase.

 

Requirements

 • knowledge and experience in C/C++/Python programming and Object Oriented Design,
 • experience in Embedded (Linux based) SW development,
 • experience in unit testing,
 • experience in Git,
 • knowledge of SPI, I2C, I2S, USB, PCI-e communication protocols,
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.

Nice to have

 • experience in bare-metal projects,
 • knowledge of test automation frameworks,
 • knowledge of build systems like Buildroot and Yocto,
 • basic knowledge of electronics.

We Offer

 • opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • a stable job in a dynamically developing IT company
 • private medical care
 • flexible working hours
 • English classes
 • food goodies

Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


ENGLISH VERSION

Please put this statement in the CV you send (documents without this consent will not be considered):

I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process.

INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position.

3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR.

4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services.

6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 6 (six) months.

7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller.

8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn.

9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems.

10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com.

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

APPLY

Hardware Design Engineer

Summary

Wrocław

The position:

 • hardware architecture design
 • electronic circuits design including calculation, simulation and drawing schematics
 • HDI multi-layer printed circuit boards layout
 • testing and bugfixing hardware prototypes
 • preparation of production documentation
 • schematics and PCB layout review

Requirements

 • higher education (electronics, telecommunication or related)
 • experience of working on a similar position
 • experience in designing analog and digital circuits
 • knowledge of issues related to electromagnetic compatibility (EMC)
 • knowledge of EDA programs
 • working with laboratory equipment
 • experience in launching prototypes (self-assembly, testing)
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.
 • command of English

We Offer

 • opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognized manufacturers of hardware and software
 • salary package matching the candidates qualifications
 • B2B contract or employment contract, depending on your preferences
 • English classes
 • private medical care
 • flexible working hours
 • food goodies

Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


ENGLISH VERSION

Please put this statement in the CV you send (documents without this consent will not be considered):

I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process.

INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position.

3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR.

4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services.

6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 6 (six) months.

7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller.

8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn.

9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems.

10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com.

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

APPLY

Tester

Summary

Wroclaw

Responsibilities

 • manual tests execution,
 • development and maintenance of automated tests,
 • design and setup for various test scenarios,
 • working with software & hardware developers on: test gaps identification, error investigations, test setup and procedures improvements,
 • documentation and tracking of errors.

Requirements

 • knowledge of electronics,
 • knowledge of Python,
 • knowledge of Git,
 • knowledge of shell scripting,
 • knowledge of UART, USB, SPI, I2C communication protocols,
 • knowledge of software testing methodologies,
 • knowledge of test frameworks like: pytest, RobotFramework,
 • experience in bare-metal and Linux based projects,
 • self-motivated, teamwork oriented and well organized,
 • strong analytical and problem-solving skills,
 • strong organizational, communication and people skills,
 • knowledge sharing abilities.

Nice to have

 • knowledge of LoRaWAN, BLE, WiFi communication protocols,
 • knowledge of REST-API, MQTT, LWM2M communication protocols,
 • knowledge of Elasticsearch, Kibana, Grafana tools

We Offer

 • opportunity to work with the newest technologies during projects carried out for recognised manufacturers of hardware and software
 • a stable job in a dynamically developing IT company
 • private medical care
 • flexible working hours
 • English classes
 • food goodies

Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


ENGLISH VERSION

Please put this statement in the CV you send (documents without this consent will not be considered):

I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process.

INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position.

3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR.

4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services.

6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 6 (six) months.

7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller.

8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn.

9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems.

10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com.

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

APPLY

Graphic Designer

Summary

Wrocław

1+

1

Grinn to Electronics Design House, projektujemy i produkujemy produkty IoT od podstaw. Korzystamy z zaawansowanych technologii i współpracujemy z najlepszymi. Naszymi klientami są zarówno duże firmy jak i kreatywni start-upy, a nasz zespół składa się z ponad 60 oddanych sprawie developerów.


Na tym stanowisku będziesz zajmować się tworzeniem różnego rodzaju grafiki na potrzeby internetu, wydarzeń i wsparcia sprzedaży, dbając o świeżość spójność i nowoczesność wizerunku Grinn.


Twoje zadania to:

 • Tworzenie, rozwijanie i dbanie o spójność identyfikacji wizualnej
 • Przygotowywanie cyfrowych materiałów wizualnych, m.in. broszur marketingowych, raportów, infografik czy materiałów na social media
 • Projektowanie i tworzenie prezentacji marketingowych i wizerunkowych
 • Przygotowywanie materiałów do druku i współpraca z drukarniami
 • Tworzenie i obróbka zdjęć produktów


Nasze wymagania

 • Minimum rok doświadczenia
 • Umiejętność projektowania materiałów wizualnych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Adobe, w szczególności Photoshop, Illustrator InDesign
 • Znajomość Wordpressa
 • Umiejętność przygotowywania plików do druku
 • Samodzielność w wykonywaniu projektów
 • Pozytywne podejście do pracy, zaangażowanie, samodzielność
 • Znajomości języka angielskiego
 • Znajomość najnowszych trendów i najlepszych praktyk w projektach graficznych

Mile widziane:

 • Doświadczenie w podobnym obszarze poparte portfolio
 • Umiejętność projektowania wektorowego - ilustracji, ikon i innych elementów graficznych


Oferujemy:

 • Samodzielny wybór metod i sposobów realizacji działania, aby uzyskać oczekiwany efekt
 • Przyjazną przestrzeń do rozwoju w zakresie projektowania i marketingu
 • Dogodny typ umowy
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej, w biurze lub hybrydowo


Praca w Grinn to sama przyjemność, a oto nasze benefity:

 • Karta Multisport
 • Prywatna opieka medyczna
 • Kursy angielskiego
 • Owoce i słodycze w biurze
 • Imprezy integracyjne

Prosimy o umieszczenie niniejszego oświadczenia w wysyłanym CV (dokumenty bez tej zgody nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W OGŁOSZENIU O PRACĘ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest GRINN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000230049, NIP: 8992730302, zwana dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podmiotom danych przysługują, na każdym etapie rekrutacji, następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie, w szczególności dostawcy usług informatycznych oraz księgowych i kadrowych.

6. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez czas niezbędny dla realizacji postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 6 (sześć) miesięcy.

7. Podanie przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie oznaczało zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją, prosimy o kontakt na adres e-mail: office@grinn-global.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


ENGLISH VERSION

Please put this statement in the CV you send (documents without this consent will not be considered):

I agree to the processing of my personal data by GRINN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, in order to conduct the recruitment process.

INFORMATION CLAUSE IN THE JOB ADVERTISEMENT

On the basis of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we inform that:

1. The Controller of your personal data is GRINN Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław, ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000230049, NIP: 8992730302, hereinafter referred as the Company. Contact data: phone no.: +48 71 716 40 99, e-mail: office@grinn-global.com.

2. Your Personal Data is processed for the purpose of conducting the recruitment process, including the assessment and selection of the most suitable candidate for the Company for a given position.

3. Your personal data will be processed on the basis of your consent to the processing of your personal data for the purpose of recruitment - Article 6 section 1 letter a) of the GDPR.

4. The data subjects have, at each stage of the recruitment process, the following rights: access to the content of their data and the right to rectify it, the right to demand the deletion of the data, the restriction of processing, the right to transfer the data, the right to object and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office.

5. Recipients of the data are the entities processing personal data on our behalf, if it is necessary to provide services to us and only to the extent corresponding to this purpose, in particular the providers of IT and accounting and human resources services.

6. Personal data of candidates for the work will be processed for the time necessary to carry out the recruitment procedure, but not longer than 6 (six) months.

7. Providing personal data by a candidate for work within the scope resulting from Article 221 of the Labour Code is necessary to participate in the recruitment procedure. Providing other data is voluntary and will mean consent to its processing by the Controller.

8. You have the right to withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn.

9. The Controller does not use profiling and automated decision making systems.

10. Your data will not be transferred to third countries or international organisations. If you have any questions or doubts regarding this information, please contact us by e-mail: office@grinn-global.com.

We kindly inform you that we will contact only chosen candidates.

APPLY

FIND OUT MORE

We are committed to what we are doing. Are you too?

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze traffic on our website. We share information about how you use our website with our social, advertising and analytical partners, such as Google, Facebook. Your personal data administrator on our website is Grinn sp.z o. o. with the headquarter in Wrocław (KRS number: 0000230049). More information can be found in our Privacy Policy.

Manage Tracking Settings
Your cookie preferences have been saved.