UE projects

ue-funded.png

 

 

GRINN sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja marki GRINN na międzynarodowych rynkach”

 

Projekt polega na promowaniu produktu marki GRINN poprzez prowadzenie działań na wybranym rynku perspektywicznym Bliskiego Wschodu: Izrael oraz innych wybranych rynkach zagranicznych: Danii, Norwegii, Szwecji i Niemiec w oparciu o „Program promocji branży IT/ITC” oraz promowaniu polskiej marki produktowej poprzez wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

Celem projektu jest promowanie swojej usługi kompleksowego projektowania urządzeń elektronicznych obejmującego przynajmniej komponent hardware lub komponent software pod marką produktową GRINN oraz, poprzez udział w imprezach i misjach gospodarczych na wybranych rynkach zagranicznych, podniesienie przychodu ze sprzedaży ww. produktu w latach 2020-2024.

Planowane efekty to utrzymanie sprzedaży na rynkach eksportowych oraz zawarcie nowych kontraktów handlowych.

 

Całkowita wartość projektu: 349.800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 262.350,00 PLN

 

 

 

 

 

 

ue-funded.png

 

 

GRINN sp. z o.o. implements a project co-founded by the European Funds entitled “The promotion of the GRINN brand on international markets”

 

The project consists of the GRINN brand product promoting by carrying out activities on the selected perspective Middle East market: Israel and other selected foreign markets: Denmark, Norway, Sweden and Germany on the basis of  "IT / ITC industry promotion program" and  the Polish brand promoting by using Marka Polskiej Gospodarki visualization principles.

The aim of the project is to promote its service of comprehensive design of electronic devices including at least a hardware component or a software component under the GRINN product brand, and, through participation in economic events and missions on selected foreign markets, to increase sales revenue of the above-mentioned product in the years 2020-2024.

The planed effects include maintaining sales on export markets and concluding new commercial contracts.

 

The total project amount: 349.800,00 PLN
The amount of funding from the EU: 262.350,00 PLN

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze traffic on our website. We share information about how you use our website with our social, advertising and analytical partners, such as Google, Facebook. Your personal data administrator on our website is Grinn sp.z o. o. with the headquarter in Wrocław (KRS number: 0000230049). More information can be found in our Privacy Policy.

Manage Tracking Settings
Your cookie preferences have been saved.