UE projects

GRINN sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Eurostars-2

 

Cel projektu: stworzenie mobilnej platformy  wideo dla profesjonalnych  odbiorców służącej  do przesyłania danych wideo, audio i data, ich przetwarzania i transmisji na żywo.

Beneficjent: GRINN sp.z o.o.

Numer umowy: E11452/30/NCBR/2017

Projekt: Mobilna platforma video dla profesjonalistów MOVIPP E-11452

Wartość projektu: 2 037 945, 50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 222 767, 29 PLN

Okres realizacji: 2017-2019

 

logo.png?nc=1642081932

 

 

 

 

GRINN sp.z o.o. implements a project co-financed by the National Center for Research and Development under the Eurostars-2 program

 

Project goal: creating a mobile video platform for professional audiences for the transmission of video, audio and data, their processing and live transmission.

Beneficiary: GRINN sp.z o.o.

Contract number: E11452/30/NCBR/2017

Project: Mobile video platform for professional audiences MOVIPP E-11452

Project costs: 2 037 945, 50 PLN

Co-financing of the project from the EU: 1 222 767, 29 PLN

Implementation period: 2017-2019

logo.png?nc=1642081932

 

 

 

 

 

GRINN sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Eurostars-2

Cel projektu: opracowanie innowacyjnego urządzenia medycznego do leczenia zespołu suchego oka (łagodzącego ogólne objawy zespołu suchego oka).

Beneficjent: GRINN sp.z o.o.

Numer umowy: E113455/42/NCBR/2019

Projekt: Okulistyczny system medyczny do leczenia zespołu suchego oka – DESyMED - E113455

Wartość projektu: 1 828 130, 79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 096 878, 48 PLN

Okres realizacji: 2019-2022

logo.png?nc=1642081932

 

 

 

GRINN sp.z o.o. implements a project co-financed by the National Center for Research and Development under the Eurostars-2 program

Project goal: development of an innovative medical device for the treatment of dry eye syndrome (alleviating the general symptoms of dry eye syndrome).

Beneficiary: GRINN sp.z o.o.

Contract number: E113455/42/NCBR/2019

Project: Ophthalmic medical system for the treatment of dry eye syndrome - DESyMED - E113455

Project costs: 1 828 130, 79 PLN

Co-financing of the project from the EU: 1 096 878, 48 PLN

Implementation period: 2019-2022

logo.png?nc=1642081932

 

 

 

 

 

ue-funded.png

 

GRINN sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja marki GRINN na międzynarodowych rynkach”

 

Projekt polega na promowaniu produktu marki GRINN poprzez prowadzenie działań na wybranym rynku perspektywicznym Bliskiego Wschodu: Izrael oraz innych wybranych rynkach zagranicznych: Danii, Norwegii, Szwecji i Niemiec w oparciu o „Program promocji branży IT/ITC” oraz promowaniu polskiej marki produktowej poprzez wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

Celem projektu jest promowanie swojej usługi kompleksowego projektowania urządzeń elektronicznych obejmującego przynajmniej komponent hardware lub komponent software pod marką produktową GRINN oraz, poprzez udział w imprezach i misjach gospodarczych na wybranych rynkach zagranicznych, podniesienie przychodu ze sprzedaży ww. produktu w latach 2020-2024.

Planowane efekty to utrzymanie sprzedaży na rynkach eksportowych oraz zawarcie nowych kontraktów handlowych.

 

Całkowita wartość projektu: 349.800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 262.350,00 PLN

 

 

 

 

 

ue-funded.png

 

GRINN sp. z o.o. implements a project co-founded by the European Funds entitled “The promotion of the GRINN brand on international markets”

 

The project consists of the GRINN brand product promoting by carrying out activities on the selected perspective Middle East market: Israel and other selected foreign markets: Denmark, Norway, Sweden and Germany on the basis of  "IT / ITC industry promotion program" and  the Polish brand promoting by using Marka Polskiej Gospodarki visualization principles.

The aim of the project is to promote its service of comprehensive design of electronic devices including at least a hardware component or a software component under the GRINN product brand, and, through participation in economic events and missions on selected foreign markets, to increase sales revenue of the above-mentioned product in the years 2020-2024.

The planed effects include maintaining sales on export markets and concluding new commercial contracts.

 

The total project amount: 349.800,00 PLN
The amount of funding from the EU: 262.350,00 PLN

 

 

 

 

GRINN sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Eurostars-2

Cel projektu: opracowanie żurawia budowlanego z elementami sztucznej inteligencji.

Beneficjent: GRINN sp.z o.o.

Numer umowy: E115126/51/NCBR/2021

Projekt: Conhoist - opracowanie żurawia budowlanego z elementami sztucznej inteligencji zasilanego bateryjnie.

Wartość projektu: 1 412 965, 96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 847 779,57 PLN

Okres realizacji: 2021-2023

logo.png?nc=1642081932

 

 

GRINN sp.z o.o. implements a project co-financed by the National Center for Research and Development under the Eurostars-2 program

Project goal: development of a construction crane with elements of artificial intelligence.

Beneficiary: GRINN sp.z o.o.

Contract number: E115126/51/NCBR/2021

Project: Conhoist - development of a construction crane with elements of artificial intelligence.

Project costs: 1 412 965, 96 PLN

Co-financing of the project from the EU: 847 779,57 PLN

Implementation period: 2021-2023

logo.png?nc=1642081932